نصب رایگان
 • انجام عملیات لوله کشى تا 5متر، راه اندازى، تست دستگاه و آموزش نحوه عملکرد دستگاه به صورت رایگان میباشد
 • قبل از پرداخت هرگونه هزینه به نمایندگان مجاز پویا سرویس، فاکتورخدمات را با تعرفه مهر شده شرکت مطابقت دهید
 • نصب رایگان فقط شامل دستگاهى مى باشد که بسته بندى آن توسط نمایندگان مجاز پویا سرویس باز شوند
 • تهیه و اتصال کابل تغذیه دستگاه، انجام هرگونه جوشکارى، حمل و نقل دستگاه، تهیه بالابر و داربست به عهده خریدار مى باشد
 • تهیه پایه یا شاسى به عهده نماینده مجاز نبوده و در صورت توافق، پایه یا شاسى تهیه و نصب میگردد
 • اجراى کابل کشى برق اصلى، شیلنگ تخلیه آب، هزینه لوازم مصرفى اضافى مانند لوله مسى و عایق، پایه دیوارى یا زمینى طبق تعرفه از مشترى دریافت خواهد شد
توجه:هزینه آمد و رفت سرویسکار مجاز پویا سرویس به عهده خریدار میباشد.


ضمانت نامه
 • ضمانت کمپرسور دستگاه از تاریخ نصب به مدت 5 سال میباشد
 • ضمانت سایر قطعات برقی دستگاه از تاریخ نصب به مدت 2 سال میباشد
 • پوشش این ضمانت نامه شامل انواع تعمیرات و پشتیبانى قطعات بصورت رایگان در مدت ضمانت مى باشد
 • شارژ گاز در صورتى که ناشى از خرابى و یا تعویض کمپرسور باشد، به مدت 5  سال به صورت رایگان و درغیر اینصورت به مدت 6 ماه به عهده نماینده مجاز پویا سرویس میباشد
 • خدمات رایگان به دستگاه هایی تعلق میگیرد که توسط نمایندگان مجاز پویا سرویس نصب و سرویس میشوند
توجه:هزینه آمد و رفت در کلیه موارد به عهده خریدار مى باشد.
توجه:ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.


نقض ضمانت نامه
 • عدم دقت در حمل و نقل، استفاده و نگهدارى غیر اصولى دستگاه، نوسانات برق و هرگونه شکستگى و بى احتیاطى شامل ضمانت نمی باشد
 • پس از انجام اولین سرویس ،قطعه تعویض شده تا 3 ماه ضمانت گردیده و سایر قطعات همچنان طبق مدت قید شده تحت پوشش ضمانت خواهند بود
 • خسارات احتمالی از قبیل عوامل طبیعى، آتش سوزى و یا دستکارى توسط افراد غیر مجاز دستگاه را از ضمانت خارج مى گرداند
 • نصب یونیت داخلى دستگاه بالاترا ز ارتفاع 2/30 متر مجاز نمى باشد
 • هرگونه خسارت به علت نصب دستگاه در محل هاى غیر استاندارد و آلوده به مواد اسیدى و شیمیایى که باعث خوردگى و پوسیدگى قطعات شود شامل ضمانت نخواهد بود.